Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
Fakta Forum
Forum
 SpelSpecialsektionerHobby  
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Webbsajt

      Avmystifierade spelord
          Huvudsakligen med fokus på online-rollspelAggro   Aggresivt fokus, den spelfigur som ådragit sig (det fientliga) intresset från en mobmob sägs ha dess aggro, dvs vara föremål för dess aggressivitet, och mobben sägs aggra på denne. Det närbesläktade måttet tankthreat fungerar som en gradering av hur nära en spelare är att få aggro. I vissa spel används termen "hate" för liknande mekanismer. Det är situationsberoende om aggro är önskvärt eller ej, t.ex. vill man ofta ge sig i kast med en fiende i taget om det är möjligt, varvid man försöker undvika att aggra de övriga i närheten. Å andra sidan är det mycket viktigt för en tanktank att kunna hålla kvar aggro på sig själv, så att inte någon av fienderna börjar göra skada på övriga spelare i en grupp eftersom dessa har sämre förmåga att tåla detta än tanken.

Alt   Kompletterande spelfigur i spel där spelare kan ha flera spelfigurer. En vanlig situation är att en spelare har en huvudsaklig spelfigur, main, och en eller flera alts.

AOE   Area Of Effect, typ av påverkan som vissa förmågor har, samt även benämning på dessa förmågor. Påverkar alla (fiender eller spelare beroende på situationen) inom ett område runt den som använder förmågan i fråga. En förmåga som gör AOE damage kan t.ex. göra en viss skada på alla fiender inom 30 meter från den som avfyrar den, medan en AOE heal kan hela alla gruppmedlemmar inom räckhåll.

Avatar   Spelfigur, spelkaraktär, spelarens alter ego i spelvärlden. I vissa spel används i stället termen character.

Boss   Namngiven svårbesegrad mobmob, ofta eliteelite. Bossar är normalt väl förankrade och invävda i spelets handling/stroryline, och utgör ofta mål eller delmål i samband med svårare questarquestar eller andra svårare aktiviteter i spelet.

Buff   Tillfällig förbättring av egenskap, antingen orsakad av egna förmågor eller andras. Buffar är ofta tidsbegränsade från några minuter upp till någon timme, men både kortare och längre förekommer. Motsatsen debuff är en negativ effekt orsakad av en motståndare och bör tas bort om man har förmåga till detta.

CC   Se crowd controlcrowd control.

Clan, klan   Varaktig sammanslutning av spelare av framför allt fpsFPS-spel som Counter Strike och liknande. Motsvaras i mmorpgMMORPG-spelssammanhang närmast av guildguild även om det av naturliga skäl finns skillnader.

Crit   Extra kraftigt resultat från ett vapen eller annan förmåga, t.ex. magisk. Crits inträffar vanligen med en viss sannolikhet enligt en beräkning som bland annat inkluderar attribut hos spelaren och/eller den använda utrustingen. När en crit inträffar blir effekten i fråga kraftigare än normalt, t.ex. att motståndare åsamkas kraftigare skada än vid ett normalt slag, eller att medspelare helas mer än vanligt.

Crowd control   Förmågor för att på olika sätt förlama, frysa, förvirra eller på andra sätt avbryta eller styra motståndare, samt benämning på den spelare i en grupp av samarbetande spelare som har till uppgift att sköta detta. Ett exempel kan vara en spelfigur som har den magiska förmågan att förvandla en fiende i taget till ett vilset får under en betydande stund och på så sätt i praktiken minska antalet aktiva fiender med en.

DPS   Damage Per Second, används dels i en explicit betydelse, dels som beskrivning av en grupproll/uppgift. I det första fallet behövs en möjlighet att t.ex. jämföra vapen som har olika kombinationer av skada per användning respektive tidsintervall mellan användningarna. Genom att räkna ut och ange skada per sekund kan olika vapen lättare jämföras. I den andra betydelsen avses den eller de spelfigurer i en grupp av samarbetande spelare som har till uppgift att åstadkomma maximal skada på en mobmob i den fas av striden när detta bör ske. DPS i denna betydelse kan delas upp i meleemelee (närstrids-) och rangedranged (avstånds-) skada, och det är vanligt att DPS-spelarna behöver vänta tills tankentanken har dragit på sig tillräckligt mycket aggroaggro innan de släpper loss för fullt.

Elite mob   Typ av mobmob med extra kraftfulla attribut som hälsa, förmåga att dämpa/tåla inkommande slag, samt att offensivt orsaka skada. Sammantaget gör detta att det är betydligt svårare än normalt att besegra dem, och samarbete mellan flera spelare kan i praktiken krävas. Elite mobs ger vanligen något bättre lootloot än genomsnittet och är framför allt ofta målet för svårare questquester.

FPS   First Person Shooter, typ av spel som präglas av nedskjutande av motsåndare och där spelvärlden visas sedd ur spelfigurens ögon, förstapersonsvy. Ett exempel är klassikern Counter Strike i vilken det anordnas prestigefyllda tävlingar och där spelarna organiserar sig långsiktigt i clanclaner.

Gank, ganka   Att attackera, ofta upprepade gånger, varelser som i praktiken inte har någon chans att försvara sig, antingen därför att de är betydligt svagare än den som attackerar, eller därför att de som attackerar är många till antalet.

Group, groupa   Tillfällig sammanslutning av spelare som samarbetar om en viss konkret uppgift i framför allt spel av typen mmorpgMMORPG. Vanliga syften är att besegra svårare elite mobselite mobs, eller att ta instanserinstanser. Viktiga gruppmekanismer är automatisk fördelning av lootloot mellan gruppmedlemmarna, gruppintern kommunikation samt gemensamt slutförande av vissa questarquestar.

Guild   Varaktig sammanslutning av spelare som samarbetar långsiktigt i framför allt spel av typen aoeMMORPG. Går även under andra namn i en del spel, t.ex. society, samt motsvaras löst av mekanismen clanclan i vissa andra typer av spel som fpsFPS. I ett guild finns vanligen mekanismer för rangordning av medlemmarna, någon form av förvaringsplats för guildets gemensamma resurser, t.ex. en guild bank, samt mekanismer för guildintern kommunikation.

Healer, heala   Grupproll/uppgift vid samarbete flera spelare tillsammans i grupp, samt benämning på den spelfigur som antar denna roll. Healern är den spelfigur som har till uppgift att hålla övriga gruppmedlemmar vid liv genom att hela dem med hjälp av magiska eller andra förmågor. Helande förmågor är ofta förknippade med typer av spelfigurer som har begränsad förmåga att tåla fysisk skada, och bör därför stå lite vid sidan av för att inte drabbas av aoeAOE-skador i onödan. Det är även viktigt att inte dra på sig aggroaggro, varför en healer inte bara behöver helande förmågor utan gärna även förmågor som reducerar risken att dra på sig aggro.

Imba   Kortform av IMBAlanced. Att något, t.ex. ett vapen eller en rustningsdetalj, är så bra i förhållande till andra liknande saker i spelet att förhållandet framstår som obalanserat. Skulle teoretiskt sett även kunna användas om saker som är ovanligt dåliga, men används i praktiken endast i den positiva betydelsen, om sådant som är så extraordinärt bra att det hela verkar obalanserat.Instans   Välavgränsad del av en spelvärld som inte är gemensam för spelarna. I stället ges varje spelare eller i praktiken oftast groupgrupp av spelare en egen kopia av just den delen av spelvärlden. Detta gäller vanligen extra handlingsintensiva platser som inte är alltför stora, t.ex. ett visst grottsystem, en grupp ruiner, byggnader eller liknande där det också förekommer många svårare elite mobselite mobs. Arrangemanget är en kompromiss med nackdelen att man inte kan träffa andra spelare än den egna gruppen inne i instansen, och fördelar som dels är tekniska/prestandamässiga då belastningen på servrarna hos spelföretaget lättare kan spridas ut, och dels är praktiska i och med att det inte riskerar att uppstå kö när många spelare samtidigt vill försöka besegra en viss särskilt intressant mob i och med att varje grupp får sin egen kopia.

Klass   En av rollspelens traditionella indelningar av spelfigurer i olika typer. Olika klasser har därvid olika egenskaper och potentiella förmågor, både när det gäller sådant som vilka typer av rustningar de kan bära, vilka vapen de kan använda, och vilka fysiska och magiska förmågor de kan använda och/eller lära sig att använda. Tydliga exempel kan vara en warrior som kan använda kraftig plåtrustning men inte har några magiska förmågor och lämpar sig bra för meleemelee-spel som t.ex. tanktank, en mage som bara har tygkläder men kraftfulla offensiva magiska förmågor och lämpar sig för för rangedranged dpsDPS eller crowd controlcrowd control, medan en druid är en hybridklass som kan bära läderrustning, förvandla sig till olika djur och både tanka, göra melee DPS och helahela.

Loot   Byte som erhålls, lootas, efter att spelaren besegrat en mobmob, som t.ex. dess huggtänder eller skinn/päls. Loot kan även bestå av mycket annat än kroppsdelar, som allehanda föremål som man får förställa sig att moben haft i fickorna eller i magen beroende på typ av mob. Den erhållna looten kan sedan säljas eller användas. Vid gruppspel med flera samarbetande spelare finns vanligen system i spelet för att distribuera ut looten mellan spelarna i gruppen.

Melee   Närstrid, både om vapen som till exemepl svärd och yxor som bara fungerar på nära håll, och huvudsakligt spelsätt hos sådana spelfigurer vars styrka av olika orsaker är närstrid, melee-karatärer.

MMORPG   Massively Multiplayer, Online Role Playing Game, även kallat online-rollspel. Spel där spelaren kan välja att spela olika typer av spelfigurer med olika grad av en mängd egenskaper och utrustning som kan förbättras, i en gemensam ständigt aktiv spelvärld tillsammans med en mycket stor mängd andra spelare. Ett känt exempel är World of Warcraft som i december 2008 hade 11,5 miljoner spelare globalt. Ibland används även termerna MMOG och MMO, som har bredare innebörd och inte behöver innefatta rollspelselement.

Mob   Rörlig varelse styrd av spelet och som i de allra flesta fall är fientligt inställd till spelarna, alternativt kan bli det beroende på en spelares eventuella fientliga agerande. Själva termen har gamla rötter som kan härledas tillbaka till tidiga textbaserade fleranvändarspel som MUD där den syftar på mobila objekt (kontrollerade av spelet). Ett vanligt grundbeteende hos mobs är att de rör sig inom ett begränsat område tills en spelare kommer tillräckligt nära varvid de aggraraggrar och anfaller denne. Mobs anses i praktiken inte ingå i gruppen npcNPC:er, utan detta anses vanligen vara två olika grupper.

Mount   Riddjur som ökar spelfigurens rörelsehastighet, ofta endast utanför strid men ibland även i strid. Kan även vara annat än djur, t.ex. maskiner av olika slag, och även flygande mounts förekommer.

Nerf,
nerfa  
Att försämra något i spelet, t.ex. att speltillverkaren justerar ner ett vapens eller en magiförmågas egenskaper för att åstadkomma bättre balans i spelet. Även sådant som en klass kan sägas ha blivit nerfad ifall speltillverkaren efter en tid reducerar dess speciella förmågor för att minska icke avsedd överlägsenhet.

Noob   Lätt nedlåtande benämning på nybörjare som ännu inte lärt sig spelets finesser.

Ninja looting   Att snappa åt sig lootloot mitt framför näsan på andra spelare som har bättre användning för looten i fråga. Gäller främst vid samarbete mellan flera spelare i groupgrupp eftersom det annars inte alls är möjligt att ta andras loot i de flesta spel. Ibland finns mekanismer i spelet som försöker reducera ninja looting något även vid gruppspel.

NPC   Non Player Character, varelse i ett spel som inte styrs av någon spelare, utan av spelet. Normalt avses heller inte mobsmobs, det vill säga de fientliga varelser spelaren kämpar mot. Kvar i gruppen NPC:er blir sådant som de figurer spelare kan interagera med för att köpa och sälja saker, reparera sin utrustning och liknande. En vanlig variant är quest giverquest givers som ger spelare questquests, och delar ut belöningar för avklarade quests.Proc   Pseudo Random OCcurrence, sidoeffekt från vapen eller annan utrustning som då och då inträffar skenbart slumpmässigt. Ett exempel kan vara en sköld som varje gång den träffas har en viss sannolikhet att PROC:a ett magiskt kraftfält som skyddar spelaren i ett visst antal sekunder, eller en yxa som vid varje slag har en viss sannolikhet att PROC:a en blixt som träffar de närmaste motståndarna och därmed orsakar extra skada.

PvE   Player versus Environment, situationen att det är inte är möjligt att fritt attackera andra spelare, utan spelaktiviteterna kretsar när det gäller strid endast runt spelfigurernas kamp mot mobsmobs. Spelarna kan i vissa fall välja mellan PvE och pvpPvP genom att ansluta sig till önskad typ av server, och PvP kan även vara tillåtet på begränsade platser i en spelvärld.

PvP   Player versus Player, situationen att det är möjligt att fritt attackera andra spelare, samt även benämning på denna typ av spelande och dess särskilda omständigheter. Om PvP är tillåtet varierar från spel till spel, och för vissa spel kan användarna själva välja genom att från början ange att de vill spela på en PvP eller pvePvE server. Det kan också variera från plats till plats i spelvärlden, eller bero på spelarnas aktiva handlingar.

Quest   Uppgift/utmaning av varierande svårighetsgrad som spelare uppmanas att utföra för att få olika typer av belöningar som åtråvärd utrustning, guld, eller (gott) rykte/renommé. Vanligen erhålls questarna genom att prata med en quest giverquest giver, men kan även börja på annat sätt, t.ex. via upphittade föremål. Målet med en quest varierar och kan i enklare fall gå ut på att hitta ett visst antal föremål antingen i direkt terrängen eller som lootloot från besegrade fiender, alternativt kan målet vara att över huvud taget besegra ett visst antal fiender av en viss typ. Svårare quests är ofta kopplade till besegrandet av vissa namngivna elite mobselite mobs av svårare typ.

Quest giver   En npcNPC som delar ut questquestar till spelare som interagerar med dem. Delar även ut olika form av belöningar när spelare lämnar in avklarade questar till dem. Quest givers kan ha markeringar i form av olika symboler som indikerar om de har tillgängliga quests eller väntar på att quests ska bli utförda.

Raid   Gruppspelsmekanism mer komplex än vanliga gruppergrupper, för organiserat samarbete mellan ett större antal spelare med mycket svåra uppgifter.

Ranged   Vapen, förmågor och spelfigurer som fungerar på avstånd, som t.ex. gevär och de flesta magiska förmågor. Spelfigurer som huvudsakligen använder magiska förmågor räknas vanligen hit, även om magin fungerar på alla avstånd, eftersom de av sårbarhetsskäl bör stå utom räckhåll för fienden så mycket som möjligt.

Ras   En av rollspelens traditionella indelningar av spelfigurer i olika typer. Ras ska härvid tolkas som mytologiskt begrepp och inte som biologiskt, precis som i filmer i fantasygenren. Exempel på raser i denna kontext är människor, gnomer, alver, dvärgar och troll. I vissa spel har dessa starkt skilda egenskaper medan de i andra spel är av liten betydelse jämfört med spelfigurens klassklass.

RTS   Real Time Strategy, typ av spel som präglas av strategiska val på ett översiktligt plan inklusive viss resurshantering, och där spelets tid framflyter kontinuerligt. Konfliktsimulering är ett vanligt men inte nödvändigt inslag, och spelvärlden visas ofta på ett visst avstånd ovanifrån, tredjepersonsvy, vilket ger god överblick. Ett typiskt exempel är Starcraft vars matcher även direktsänds och kommenteras i sydkoreansk tv när skickliga spelare möts.

Tank, tanka   Grupproll/uppgift vid samarbete flera spelare tillsammans i grupp, samt benämning på den spelfigur som antar denna roll. Tanken är den spelfigur som har till uppgift att dra på sig fiendens slag (och andra skadegörande förmågor, t.ex. magiska) så att övriga i gruppen som inte tål lika mycket kan utföra sina uppgifter utan att dö. Till tank utses lämpligen en spelfigur med god förmåga att tåla slag och annan skada både genom kraftfull rustning och höga värden på relevanta egenskaper som hälsa och defensiva förmågor. En mycket viktig uppgift är att hålla fiendernas aggroaggro, dvs hålla dem fokuserade på tanken så att de inte börjar göra skada på någon av de andra spelarna i gruppen eftersom dessa har sämre förmåga att tåla detta.

Threat   Gradering av hur nära spelare är att aggroaggra en fiende. En vanlig variant är att varje mobsmob har en threat list som kontinuerligt uppdateras beroende på spelarnas handlingar. Den spelare som har högst threat ådrar sig mobbens aggro, dvs attackeras på olika sätt.

Twink   Spelfigur med extremt bra utrustning och förmågor i förhållande till sin låga nivå, vanligen åstadkommen genom att en spelares övriga spelfigurer på högre nivåer skickar twinken utrustning och/eller andra resurser.
Tillbaka till startsidan